Údržbár – Elektrikár

ÚDRŽBÁRA – ELEKTRIKÁRA
(vhodná pozícia pre vitálneho dôchodcu)

Miesto výkonu práce: uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s.
Nástup: ASAP

Odmena: 624,00 €/brutto

Náplň práce:

  • Zodpovednosť za pravidelnú údržbu prevádzky a opravy (voda, elektrika, výmena žiaroviek, opravy svietidiel, klimatizácia).
  • Hlavná činnosť je zameraná na fyzický výkon práce.
  • Zabezpečenie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy prevádzky a areálu.
  • Odstraňovanie zistených porúch a nedostatkov.
  • Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupracuje pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.
  • Oprava a výmena poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače, a pod.).
  • Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti – § 21 a § 22.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: jana.stefancova@poliklinikadubnica.sk alebo na t. č. 0915 396 678, 042/4653362 alebo priamo na Informáciách polikliniky.

Formulár

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka

udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov

spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.
Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov :
Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.
Informačná povinnosť v zmysle GDPR pre uchádzačov o zamestnanie