Poskytovanie informácií o zdravotnom stave

Významnou súčasťou a  nevyhnutnou podmienkou poskytovania riadnej zdravotnej starostlivosti je komunikácia ošetrujúceho lekára s pacientom, resp. zákonným zástupcom pacienta. V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má pacient právo byť informovaný o svojom zdravotnom stave a poučený o zdravotnej starostlivosti, ktorá mu má byť poskytnutá s jeho súhlasom.

Poučenie, informovaný súhlas, odmietnutie poučenia alebo informovaného súhlasu, odvolanie informovaného súhlasu sa nevyžaduje len v  prípadoch podľa § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.:
a) pri neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) pri ochrannom liečení uloženom súdom podľa osobitného predpisu,
c) pri ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) pri ambulantnej starostlivosti, alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Poučenie pacienta

Ošetrujúci lekár je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas, zároveň primerane zdravotnému stavu, rozumovej a vôľovej vyspelosti osoby, ktorú má poučiť (najmä v prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné poskytnúť poučenie adekvátne, aby sa aj osoba mladšia ako 18 rokov mohla rozhodovať o otázkach akceptácie zdravotnej starostlivosti). Poučenie má obsahovať podrobnú informáciu o diagnostických alebo liečebných postupoch, prípadne potrebných zdravotných výkonoch (napr. endoskopický zákrok, operácia, vrátane použitia potrebných liekov, zdravotníckeho materiálu, krvi, a pod.) ako aj o možných následkoch a možných rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou.
Každý pacient, resp. zástupca pacienta má právo na poučenie a má aj právo poučenie odmietnuť.

Informovaný súhlas

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia.
Informovaný súhlas dáva:
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas.
Pri ústavnej zdravotnej starostlivosti sa príslušný formulár vypĺňa pred hospitalizáciou, resp. ihneď pri prijatí pacienta do ústavnej starostlivosti. Pri ambulantných výkonoch, keď zákon č. 576/2004 Z. z. podľa § 6 ods. 5 písm. b) a c) vyžaduje písomnú formu informovaného súhlasu, ošetrujúci lekár po náležitom poučení zabezpečí informovaný súhlas pacienta na príslušnom formulári.

Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek odvolať. Ak pacient, resp. jeho zákonný zástupca odvolal informovaný súhlas, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v UNB sa skončí.

Lekárske tajomstvo

Lekárske tajomstvo nie je pojmom neznámym. Mnohí ho poznajú aj pod pojmom „povinnosť mlčanlivosti“. Avšak lekárske tajomstvo nie je len etickým pravidlom, ale je predovšetkým predmetom zákonnej úpravy (hlavne v optike zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Zákonná úprava povinnosti mlčanlivosti núti nielen lekárov, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov aby dbali na dodržanie záväzku, že informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta nebudú zneužité alebo sprístupnené „nevyvoleným“ osobám. Suma sumárum – všetky  osoby, ktoré v súvislosti s výkonom svojho povolania, prišli do styku s informáciami akéhokoľvek typu, ohľadom zdravotného stavu osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

Môže sa rodina pýtať lekára na informácie o zdravotnom stave?

V praxi sa ale častokrát stretávame so situáciami, kedy rodinní príslušníci žiadajú informácie o zdravotnom stave blízkej osoby alebo prípady, kedy žiadajú o výpisy či nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. Na takéto situácie taktiež myslí zákon, a preto sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie vo forme výpisu a nahliadnutia  je predmetom právnej úpravy. Tieto dva spôsoby zároveň predstavujú  jedinú zákonnú formu, ako sa dostať k požadovaným údajom.

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Prvým spôsobom je sprístupnenie, kde sa poskytujú informácie formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie. Nahliadnutie do dokumentácie v celom rozsahu patrí predovšetkým osobe, ktorej sa zdravotná dokumentácia týka (t.j. pacientovi) a taktiež, ak nie je plnoletá alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, jeho zákonnému zástupcovi.

No čo robiť v prípade, ak sa o zdravotný stav pacienta zaujíma vzdialená rodina, napríklad bratranec/sesternica, či teta z druhého kolena? Zákon pozná možnosť inštitútu splnomocnenia, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom (pozn. overený podpis u notára/na matrike) dotknutej osoby v určenom rozsahu.

A čo ak pacient zomrie?

Aj v prípade, že daný pacient zomrel, existujú možnosti, ako sa dostať k jeho zdravotnej dokumentácii. Stále ostávame pri inštitúte nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie, v zmysle ktorého právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie zomrelého pacienta získava manžel, manželka, dieťa, rodič alebo zákonný zástupca týchto osôb, a to taktiež v celom rozsahu. Ak neexistuje ani jedna z vymenovaných, toto právo získava plnoletá osoba, ktorá v čase smrti žila s „pacientom“ v domácnosti (napr. druh, družka, priateľ…), alebo blízka osoba, resp. ich zákonný zástupca. A čo v prípade, ak nastane situácia, že súrodenec zomretého chce využiť právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, avšak syn zomretého o to nemá záujem? Prvá odpoveď, ktorá príde na um väčšine ľudí je, že „Samozrejme. Prečo by to mal byť problém?“ Ale tu je opak pravdou – je potrebné rešpektovať „poradie“ stanovené zákonom. Súrodencovi by mohla byť sprístupnená zdravotná dokumentácia jeho brata alebo sestry iba vtedy, ak žiadna iná z vymenovaných osôb neexistujú, t.j. ak by zomretý nemal žiadne deti, rodičov a ani manžela či manželku.

Nahliadnutím do dokumentácie vzniká oprávneným osobám právo si robiť výpisky, kópie, fotografie, a to v rozsahu ako je uvedené vyššie.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Druhým spôsobom, akým sa možno dostať k údajom zo zdravotnej dokumentácie, je výpis zo zdravotnej dokumentácie. Výpisom sa sprístupňujú identifikačné údaje pacienta, prehľad o doterajšej liečbe, opis vývoja zdravotného stavu a ďalšie údaje uvedené v § 24 ods. 1 ZOZS.

Zdroje:

  • http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/28/pravo-na-informacie-o-zdravotnom-stave
  • http://www.unb.sk/poskytovanie-informacii-o-zdravotnom-stave/
  • https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/moze-lekar-informovat-blizkych-o-zdravotnom-stave-pacienta-302/