Odborné pracovno – lekárske vyšetrenie osôb s podozrením na poškodenie zdravia faktormi práce a pracovným prostredím.

 • liečba osôb s ohrozením chorobou z povolania a priznanou chorobou z povolania zapríčinenými fyzikálnymi, chemickými, biologickými, psychosociálnymi faktormi práce,
 • posudzovanie a dispenzarizáciu osôb s ohrozením a poškodením zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,
 • posudzovanie osôb a dispenzarizáciu pacientov s ohrozením a poškodením zdravia z intoxikácií,
 • posudzovanie profesionality ochorení, priznávanie choroby z povolania a hlásenie, registrácia, evidencia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
 • dispenzarizácia pacientov s chorobami z povolania
 • posudzovanie a rozhodovanie o ukončení trvania choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, vrátane poskytnutia podkladov k súdnoznaleckej činnosti a vypracovanie súdnoznaleckého posudku,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a posudzovanie vhodnosti pracovného zaradenia, vyjadrovanie k voľbe povolania zo zdravotného hľadiska,
 • vykonávanie špecializovaných konziliárnych pracovno – lekárskych a toxikologických vyšetrení
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby,
 • úzka spolupráca s úradmi verejného zdravotníctva,
 • spolupráca s inými pracovnými zdravotnými službami, so zamestnávateľmi a inšpektorámi práce.

Upozornenie: Uvedené úkony sú všeobecným popisom zdravotníckeho pracoviska. Pre presný zoznam úkonov, ktoré vykonáva konkrétny pracovník, prosíme kontaktujte toto zdravotnícke pracovisko.

V aktuálnom čase nie sú uvedené žiadne dôležité informácie.

Lekári

Mudr. Jozef Ďaďan

Súkromný lekár
 • Telefón: 042/4653319
 • E-mail: neuvedené

Ordinačné hodiny

Pondelok 07.00 - 15:00
Utorok 07.00 - 15:00
Streda 07.00 - 15:00
Štvrtok 07.00 - 15:00
Piatok 07.00 - 15:00